งานนอกจากมีความสำคัญในแง่ของแหล่งก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ หรือ สุขภาวะทางเศรษฐกิจ (Economical health) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข (happiness) ดังนั้น การที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงน่าจะต้องมีวิธีบริหารจัดการที่เหมาะสม ต่อจากตอนที่แล้ว ดังนี้

          4. ความยุติธรรม มักเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม สำหรับการทำงานความยุติธรรมจะเป็นรากฐานของความมั่นคงของระบบงาน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสุขจากการทำงาน ดังนั้น ความยุติธรรมของการทำงาน จึงน่าจะหมายถึงความเหมาะสมของผลงานที่ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณกับผลตอบแทนจากการทำงานนั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะของงานประเภทต่างๆ ที่ถูกกำหนดโดยตำแหน่ง หน้าที่ บทบาทหรือความรับผิดชอบ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ สถานที่และเวลาทำงาน

          ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความกันดาร เสี่ยงภัย เหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่าย หรือต้องใช้ความพยายาม ความระมัดระวังหรือความอดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จะต้องบริหารจัดการ ให้เกิดการกระจายปริมาณงาน และติดตามประเมินผลงานอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

          5. ความไม่ประมาท เป็นหลักประกันความสำเร็จของงานและป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงาน ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ทั้งก่อนขณะ และหลังปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อความราบรื่นของระบบงานแล้วปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีสติ และระมัดระวัง เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุขณะทำงาน และตรวจสอบคุณภาพหรือความเรียบร้อยของผลงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และรักษามาตรฐานของผลงาน

          6. การพัฒนา หมั่นพัฒนางานด้วยการเปิดรับ ค้นคว้า สำรวจ ติดตาม วิเคราะห์ และเพิ่มเติม ความรู้ ข้อมูล แนวคิด มุมมอง วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          การทำงานให้มีความสุข นอกจากผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว ผลจากการทำงานนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีต่างๆ และที่สำคัญคุณค่าของผลงานนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงจะเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

          6 แนวทางสำคัญนี้นำไปสู่ความสำเร็จดังตั้งใจไว้ข้างต้นได้ทุกประการ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจและทำจริงอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  โดย น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ข้อมูลจาก น.พ.นารายณ์ ธีรังกร โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลา ข่าวสารกรมสุขภาพจิต