แม้อัตราการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทยลดลงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่วัยรุ่นไทยกลับเผชิญแนวโน้มในการติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นเพราะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการค้ากาม การฉีด ยาเสพติดและกลุ่มชายรักชายที่ไม่ได้ป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์

          นาย โรเบิร์ต แกส ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นการส่งผ่านเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยร้อยละ 70 เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และเตือนว่าเป็นเรื่องยากลำบากในการส่งคำเตือนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัยเข้าไปในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อโรค โดยเผยว่า การสื่อสารที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน เปิดโอกาสให้วัยรุ่นไทยสามารถนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาสาวที่ต้องการหารายได้พิเศษด้วยการค้าบริการทางเพศและนัด เจอลูกค้านอกสถานที่ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเพราะหลายคนอาจไม่ สามารถโน้มน้าวให้ผู้ซื้อบริการสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อได้

          วอยซ์ ออฟอเมริการะบุว่า ผู้ค้าบริการทางเพศซึ่งไม่ใช่ชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และข้อมูลในการป้องกันเชื้อเอชไอวี เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกัน ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากวัยรุ่นกว่า 2,000 คน เชื่อว่ามีชาวไทยราว 5 แสนคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สุดอันดับ 5 และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวร้อยละ 4 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/